Regulamin BWzOI 2019

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2019

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych przez LKS Orzeł Iwanowice w okresie: 12 maj 2019 r. - 30.09.2019 r. w ramach projektu:

 

 

 

§ 1Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych przez Ludowy Klub Sportowy Orzeł Iwanowice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019.
 2.  Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Iwanowice
 3.  Cel projektu:

Głównym celem jest  propagowanie wśród dzieci i młodzieży Gminy Iwanowice zdrowego i aktywnego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom wynikającym z uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz innych używek, poprawienie kondycji fizycznej i sprawności.

 • zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych - treningów dla 30 dzieci z terenu gminy

Iwanowice (w wieku od 9 do 16 lat) w wymiarze 49,5 godziny.

 • prowadzenie zajęć profilaktycznych w wymiarze 10 godzin na temat:
 • zdrowego odżywiania,
 • konsekwencji braku aktywności fizycznej oraz złego odżywania
 • skutków nadużywania alkoholu,
 • skutków stosowania dopalaczy i narkotyków,
 • szkodliwości palenia papierosów
 • mechanizmów i faz uzależnień
 • zorganizowanie gminnego turnieju piłki nożnej,
 • zorganizowanie wewnętrznych zawodów sportowy
 • integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Iwanowice,
 • wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczący zdrowego stylu życia,
 • propagowanie wśród młodzieży czynnych zajęć sportowych jako alternatywy do sięgania po używki takie jak alkohol, nikotyna i narkotyki,
 • motywowanie do aktywnego wypoczynku i ruchu,
 • rozwijanie zaradności.
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupach
 1. Adresaci programu: Dzieci i młodzież z terenu Gminy Iwanowice w wieku 9 -16 lat.
 2. Miejsce realizacji projektu : Gminy Iwanowice, Boisko sportowe w Biskupicach, Kraków.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Iwanowice w wieku 9 -16 lat.
 2. Niezbędnym do uczestnictwa w zajęciach sportowych jest wypełnienie deklaracji

uczestnictwa (zał. 1)oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (zał. 2).

 

§ 3 Zasady rekrutacji

 1. Rekrutację prowadzić będą: Krzysztof Ciepły  oraz  Dawid Płatek

Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy :

 • wypełnienie przez rodzica deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie,
 • dołączenie do deklaracji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych,

 • przesłanie skanów ww. podpisanych dokumentów na adres mailowy orzeł.iwanowice@gmail.com dostarczenie ich osobiście.
 1. Proces rekrutacji rozpocznie się dnia 12.05.2019 r. a zakończy w dniu 15.06.2019 r.     O

zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność złożenia pełnej dokumentacji.

 

 

 

 

 

§ 4  Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnik zajęć sportowych jest zobowiązany:
 • przybyć na miejsce zbiórki przed rozpoczęciem zajęć;
 • wykonywać polecenia trenera;
 • przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz

innych środków odurzających,

 • nie zaśmiecać obiektu sportowego;
 • korzystać z pomocy treningowych zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • w czasie zajęć nie oddalać się od grupy bez zgody trenera;
 • dbać o higienę osobistą i schludny wygląd;
 • w czasie przebywania w obiekcie sportowym przestrzegać postanowień i regulaminów

tego obiektu;

 • zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;
 • być życzliwym wobec innych uczestników.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu .
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Iwanowice oraz Urzędu Gminy Iwanowice wraz z załącznikami.

 

__________________________________________________________________________________

                         
                               Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujmy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka złożonych w Karcie Kwalifikacyjnej  jest Ludowy Klub Sportowy Orzeł Iwanowice, Biskupice 96 32-095 Iwanowice

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze szkoleniem sportowym i udziałem w zawodach  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i b i na podstawi. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą trenerzy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia .
 3. Ponieważ podane dane osobowe są niezbędne  do realizacji zajęć, podanie danych jest zarówno wymogiem ustawowym (w zakresie w jakim powstają obowiązki publicznoprawne, do wykonania których konieczne jest przetwarzanie danych), jak i umownym. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania uczestnictwa dziecka na zajęciach sportowych w oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 6. Wiem, że mój udział dziecka w akcjach szkoleniowych, zgrupowaniach, w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem jego wizerunku i tym samym upoważniam LKS Orzeł Iwanowice do rozpowszechniania wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych,  w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych  oraz w mediach wewnętrznych, w związku z realizacją celów statutowych Klubu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy/ jest konieczne w związku z przepisami szczególnymi ustawy (przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym). W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator może zrezygnować z zawarcia umowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 

……………………………………

(miejscowość, data, podpis)    

 

__________________________________________________________________________________

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2019

 

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ LKS ORZEŁ IWANOWICE W OKRESIE OD 12.05.2019 r. DO 30.09.2019 r. W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna ……………………………………………………………………

Adres zamieszkania…………………………………………….………………………………………

Tel. kontaktowy.   ……………………………………………………………………………….………

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki………………………………………………………..………

zajęciach sportowych organizowanych przez LKS Orzeł Iwanowice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Oświadczam iż:

 • Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych przez LKS Orzeł Iwanowice w okresie: 12.05 2019 - 30.09.2019 r.
 • Nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn / córka uczestniczył/ a w zajęciach sportowych.
 • W dniach zajęć sportowych zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia na   zajęcia, jak również powrotu z zajęć.
 • Gdy dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, zobowiązuję się powiadomić o nieobecności dziecka trenera.

Inne istotne informacje, które rodzice / opiekunowie chcą przekazać organizatorowi zajęć sportowych: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                               ……………………………………………………

                                                                                                data i podpis rodzica /opiekuna